ورود پنجشنبه ، 25 مهر ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیعلی آبادی
نامعلی
رشته تحصیلیجراحی دامپزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس