ورود دوشنبه ، 29 بهمن ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگینیکبخت
نامفاطمه
رشته تحصیلیشیمی آلی
مقطع تحصیلیدانشجو دکترا
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس