ورود پنجشنبه ، 2 اسفند ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیحقدوست
نامغلامعلی
رشته تحصیلیشیمی فیزیک
مقطع تحصیلیدانشجودکترا
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامبورسیه
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/2058.pdf
عکس