ورود جمعه ، 24 آذر ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیشیخیان
ناملیلا
رشته تحصیلیشیمی تجزیه
مقطع تحصیلیدکتری
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس