ورود پنجشنبه ، 31 خرداد ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیشیخیان
ناملیلا
رشته تحصیلیشیمی تجزیه
مقطع تحصیلیدکتری
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس