ورود شنبه ، 31 فروردين ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیعبادی
نامامین
رشته تحصیلیشیمی معدنی
مقطع تحصیلیدکتری
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس