ورود جمعه ، 27 مهر ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیعبادی
نامامین
رشته تحصیلیشیمی معدنی
مقطع تحصیلیدکتری
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس