ورود دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیعبادی
نامامین
رشته تحصیلیشیمی معدنی
مقطع تحصیلیدکتری
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس