ورود چهارشنبه ، 28 آذر ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیجابری
نامآزیتا
رشته تحصیلیپرستاری
مقطع تحصیلیفوق لیسانس
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپرستاری و مامایی
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/2165.pdf
عکس