ورود يکشنبه ، 27 مرداد ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمعين
نامسعيد رضا
رشته تحصیلیمديريت دولتي
مقطع تحصیلیدکتري
مرتبه علمیاستاديار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس