ورود جمعه ، 2 فروردين ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیحافظي
نامشهرام
رشته تحصیلیمديريت دولتي
مقطع تحصیلیدکتری تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس