ورود دوشنبه ، 27 خرداد ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیحافظي
نامشهرام
رشته تحصیلیمديريت دولتي
مقطع تحصیلیدکتری تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس