ورود سه شنبه ، 22 آبان ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیحافظي
نامشهرام
رشته تحصیلیمديريت دولتي
مقطع تحصیلیدکتری تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس