ورود سه شنبه ، 4 مهر ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیجعفری
نام 
رشته تحصیلیپرستاری
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپرستاری و مامایی
سوابق پژوهشی 
عکس