ورود دوشنبه ، 29 بهمن ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیادیب
نامفاخته
رشته تحصیلیپرستاری
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپرستاری و مامایی
سوابق پژوهشی 
عکس