ورود شنبه ، 28 مرداد ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیعلیجانی
نامیاسر
رشته تحصیلیمهندسی عمران
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخداممشمول طرح خدمت
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشی 
عکس