ورود يکشنبه ، 27 مرداد ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیفرمانی
نامنگار
رشته تحصیلیمهندسی پزشکی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشی 
عکس