ورود پنجشنبه ، 26 مهر ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیفرمانی
نامنگار
رشته تحصیلیمهندسی پزشکی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشی 
عکس