ورود شنبه ، 31 فروردين ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیرفیعی
نامعلی
رشته تحصیلیمهندسی پزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/442.pdf
عکس