ورود سه شنبه ، 29 آبان ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمعصومی
نامحسن
رشته تحصیلیبرق مخابرات
مقطع تحصیلیدکترا تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامبورسیه
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشی 
عکس