ورود يکشنبه ، 3 ارديبهشت ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیتقی زاده
نام مهدی
رشته تحصیلیالکترونیک
مقطع تحصیلی دکترا
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامبورسیه
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/349.pdf
عکس