ورود چهارشنبه ، 2 مرداد ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیجمالی
نامجاسم
رشته تحصیلیبرق مخابرات
مقطع تحصیلیدکتری تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/2292.pdf
عکس