ورود يکشنبه ، 27 مرداد ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیعدل بند
نامناهید
رشته تحصیلیبرق مخابرات
مقطع تحصیلیدانشجو دکتری
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامبورسیه
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشی 
عکس