ورود يکشنبه ، 27 مرداد ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیکیوانی
نامحمید
رشته تحصیلیبرق الکترونیک
مقطع تحصیلیدانشجو دکتری
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/2068.pdf
عکس