ورود چهارشنبه ، 2 مرداد ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمهدی یار
نامامید
رشته تحصیلیبرق مخابرات
مقطع تحصیلیدانشجو دکتری
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامبورسیه
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشی 
عکس