ورود دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمهدی یار
نامامید
رشته تحصیلیبرق مخابرات
مقطع تحصیلیدانشجو دکتری
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامبورسیه
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشی 
عکس