ورود شنبه ، 31 فروردين ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیشریف
نامشریف الدین
رشته تحصیلیبرق الکترونیک
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشی 
عکس