ورود پنجشنبه ، 26 مهر ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیکازرونی
نامعبدااوهاب
رشته تحصیلیبرق مخابرات
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشی 
عکس