ورود پنجشنبه ، 25 مرداد ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیپایان
نامسهیلا
رشته تحصیلیتاریخ اسلام
مقطع تحصیلی دکتری تخصصی
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس