ورود دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیعارف
نامعلی اکبر
رشته تحصیلیفقه و مبانی اسلامی
مقطع تحصیلیدکتری تخصصی
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس