ورود يکشنبه ، 27 مرداد ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیعارف
نامعلی اکبر
رشته تحصیلیفقه و مبانی اسلامی
مقطع تحصیلیدکتری تخصصی
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس