ورود شنبه ، 29 دي ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیغلامی
نامژاله
رشته تحصیلیمامایی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپرستاری و مامایی
سوابق پژوهشی 
عکس