ورود يکشنبه ، 3 ارديبهشت ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیشادمان
نامنسرین
رشته تحصیلیمامایی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپرستاری و مامایی
سوابق پژوهشی 
عکس