ورود جمعه ، 27 مهر ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیضیایی اخوره سفلایی
نامسهیلا
رشته تحصیلیمامایی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپرستاری و مامایی
سوابق پژوهشی 
عکس