ورود شنبه ، 9 ارديبهشت ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمعتمد
نامحمید رضا
رشته تحصیلیمدیریت اموزشی
مقطع تحصیلیدکترا
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس