ورود پنجشنبه ، 25 مهر ، 1398
حداقل
هیات علمی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
نام خانوادگینامرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمرتبه علمینوع استخدامدانشکدهCV 
پیربنیهمحمد امینمهندسی کامپیوتر نرم افزارکارشناسی ارشدمربیتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1040/Default.aspx
تقی زاده مهدیالکترونیک دکترامربیتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1034/Default.aspx
جمالیجاسمبرق مخابراتدکتری تخصصیاستادیارتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1032/Default.aspx
علیجانییاسرمهندسی عمراندانشجوی دکترا مربیبورسیه دکترافنی و مهندسیخیرhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1039/Default.aspx
فاتحی محمد حسینبرق کنترل دکترااستادیارتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1033/Default.aspx
قنبریانمحمد مهدیبرق قدرتدانشجوی دکتریمربیتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1027/Default.aspx
معصومیحسنبرق مخابراتدکترا تخصصیاستادیاربورسیهفنی و مهندسیخیرhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1035/Default.aspx
کیوانیحمیدبرق الکترونیکدانشجو دکتریمربیتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1025/Default.aspx