ورود پنجشنبه ، 25 مهر ، 1398
حداقل
هیات علمی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
نام خانوادگینامرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمرتبه علمینوع استخدامدانشکدهCV 
ابول پورخدیجهریاضی محضدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهبلهhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/950/Default.aspx
اسلامیالهامشیمی تجزیهدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهخیرhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/894/Default.aspx
باصری صالحیمجیدمیکروبیولوژیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهبلهhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/928/Default.aspx
جوانمردیفرحناززیست شناسی علوم گیاهی دکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهخیرhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/939/Default.aspx
حقدوستغلامعلیشیمی فیزیکدانشجودکترامربیبورسیهعلوم پایهبلهhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/890/Default.aspx
مختاریمختارفیزیولوژی جانوریدکترای تخصصیاستادتمام وقتعلوم پایهبلهhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/929/Default.aspx
مغنی باشی منصوریهمحمد مهدیژنتیک دکترا تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهبلهhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/945/Default.aspx