ورود سه شنبه ، 6 اسفند ، 1398
حداقل
هیات علمی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
نام خانوادگینامرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمرتبه علمینوع استخدامدانشکدهCV 
پارس زادهمحمدحقوق بین المللکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانیخیرhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1000/Default.aspx
درویشیفرنگیسباستان شناسیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم انسانیخیرhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1020/Default.aspx
دهقانیعلی پناهآموزش زبان انگلیسیدکتری استادیارتمام وقتعلوم انسانیبلهhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/961/Default.aspx
شیخ موحدمهدیحقوق عمومیدانشجو دکترامربیتمام وقتعلوم انسانیبلهhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/999/Default.aspx
نجفیخدیجهزبان انگلیسی دکتریمربیتمام وقتعلوم انسانیخیرhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/960/Default.aspx
همراهيمهردادمديريت دولتي دکترا تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم انسانیخیرhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/882/Default.aspx