ورود پنجشنبه ، 25 مهر ، 1398
حداقل
هیات علمی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
نام خانوادگینامرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمرتبه علمینوع استخدامدانشکدهCV 
جابریآزیتاپرستاریفوق لیسانسمربیتمام وقتپرستاری و ماماییبلهhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/883/Default.aspx
طباطباییمژگانماماییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و ماماییخیرhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1012/Default.aspx
یداللهیپروینماماییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و ماماییبلهhttp://kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1014/Default.aspx