ورود پنجشنبه ، 28 شهريور ، 1398
حداقل
معاونت دانشجویی

نام : علی اکبر                                                                                                                                                                                                   
نام خانوادگی : عارف
سمت : معاون دانشجویی و فرهنگی
تحصیلات : دکترای تخصصی
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی: فقه اسلامی
محل اخذ مدرک :واحد علوم و تحقیقات تهران
تلفن تماس : 42239933-071
پست الکترونیک : m-daneshjooei@kau.ac.ir

حداقل
پیوندها