ورود سه شنبه ، 19 آذر ، 1398
حداقل
پیوندهاحداقل
ریاست واحد
  • نام : جمال الدین
  • نام خانوادگی : الوانی
  • سمت : سرپرست واحد
  • تحصیلات : دکترای عمومی
  •  مرتبه علمی : مربی
  • رشته تحصیلی:پزشکی
  • محل اخذ مدرک :دانشگاه شیراز
  • تلفن تماس : 42239933-071
  • پست الکترونیک :reyasat@kau.ac.ir