دعوت از استادان،کارکنان ودانشجویان واحد کازرون جهت حضوردر راهپیمایی روز قدس
Posted on خرداد 29, 1396 09:43
 از جامعه فهيم  دانشگاهيان اساتید ،کارکنان ودانشجویان گرامی جهت حضورگسترده درراهپیمایی روز جهانی قدس همگام با آحاد ملت روزه داردعوت بعمل مي آید.
دعوت از استادان،کارکنان ودانشجویان واحد کازرون جهت حضوردر راهپیمایی روز قدس

 

روز قدس، روز تجلي دفاع از آزادي و حقوق مسلمانان بي دفاع فلسطين، روز استقامت، سرافرازي، عدالتخواهي و اتحاد دنياي اسلام است.
 
از جامعه فهيم  دانشگاهيان اساتید ،کارکنان ودانشجویان گرامی جهت حضورگسترده درراهپیمایی روز جهانی قدس همگام با آحاد ملت روزه داردعوت بعمل مي آید.
زمان دوم تیرماه 96 ساعت  30/10صبح جمعه
مكان تجمع:  کازرون -میدان شهدا  

روابط عمومی واحد کازرون